Tájékoztató felhasználó/díjfizető változással kapcsolatban

Bejelentés módjai:

  1. e-bejelentő szolgáltatáson keresztül: https://e-bejelento.gov.hu/

    Az e-bejelentő szolgáltatás segítségével kényelmesen és gyorsan otthonról is elintézhető a közművek átíratása, valamint néhány kattintással bejelenthető a személyes adatok megváltozása egyetlen online felületen. Az ingyenes szolgáltatás igénybevételéhez csak ügyfélkapus regisztrációra van szükség, de akár személyesen is elérhető az ország bármely kormányablakában.
     
  2. Ügyfélszolgálatunkon személyesen/levélben

Csatolandó dokumentumok:

Változás bejelentő lap

Tájékoztató díjfizető/tulajdonosváltozáshoz

Együttes kérelem

A változás bejelentés jogszabályi kötelezettség. /157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet/

A bejelentést a változást követő 15 napon belül kell megtenni a változás alapjául szolgáló dokumentumok egyidejű csatolásával. Amennyiben az ügyintézés során meghatalmazott jár el, teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott) vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás szükséges.

A bejelentésnek tartalmaznia kell az átadás-átvétel időpontját, a melegvíz mellékmérő állását, gyári számát, a korábbi felhasználó, díjfizető elérhetőségi adatait, az új felhasználó, díjfizető nevét, számlázási címét, és a számla fizetésének módját. Nem lakossági felhasználó esetében a fentieken túl a vállalkozás adószámát, cégjegyzékszámát vagy amennyiben nincs más azonosításra alkalmas adatot, valamint a képviseletre jogosult természetes személy adatait. 

A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót/díjfizetőt terheli. A változást személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkban, valamint írásban postai vagy elektronikus úton lehet bejelenteni.

Bejelentés elmulasztásának következményei, hiányos bejelentés

Adattartalmában, mellékleteiben hiányos bejelentést a távhőszolgáltató nem köteles elfogadni, feldolgozni. A felek közötti egyeztetés, közvetítés nem a távhőszolgáltató feladata, a hiányos bejelentés a változás bejelentés elmulasztásának minősül. Ebben az esetben a MIHŐ Kft. hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt, akinek 15 napon belül reagálnia kell a megkeresésre. A bejelentés hiánypótlás megtételének bizonyítása a felhasználót, díjfizetőt terheli.

Amennyiben a bejelentés vagy a hiánypótlás nem történik meg, akkor a távhőszolgáltató a továbbiakban a nyilvántartásában szereplő (korábbi) felhasználó/díjfizető részére jogosult kiállítani a számlákat, és érvényesíti a rendezetlen jogviszonyból eredő szankciókat.

Számlázással kapcsolatos a díjfizető változást érintő információk

A változás bejelentését követően a korábbi felhasználó/díjfizető az általa megadott kézbesítési címre kapja meg az elszámoló számlát. Az elszámoló számla tartalmazza az alapdíj, fűtési hődíj valamint a használati melegvíz elszámolását a változás időpontjáig.

Azon felhasználási helyek esetében, ahol a fűtési hődíj vonatkozásában havi elszámolás szerint állítja ki a MIHŐ Kft. a számlákat, az elszámoló számla tartalmazza az alapdíj, fűtési hődíj valamint a használati melegvíz elszámolását a változás időpontjáig.

Azonban azon felhasználási helyek esetében, ahol a fűtési hődíj elszámolása idényvégi elszámolás szerint történik, úgy két elszámoló számla kerül kiállításra.  Az első elszámoló számla tartalmazza az alapdíj, valamint a használati melegvíz elszámolását a változás időpontjáig, a fűtési hődíj vonatkozásában készül el a második elszámoló számla a változás időpontjáig, mely minden év júliusában kerül kiállításra és kézbesítésre.

Névátírás

A családi állapot megváltoztatása (házasságkötés, válás), valamint haláleset miatt bekövetkezett változás bejelentése esetén a számlázás folyamatos marad, csak a számlafizető neve változik. Ebben az esetben a bejelentést követő hónaptól kerül az új névre a távhőszolgáltatási számla.

A házasságkötés, válás bejelentéséhez csatolni kell a Házassági Anyakönyvi Kivonatot vagy a személyazonosító igazolványt.

Haláleset miatt bekövetkező változás esetén a Hagyatéki végzés bemutatása szükséges.

Adatok és levelezési cím változása

Levelezési cím

Az Ügyfélnek a bejelentést személyesen, vagy írásban kell megtenni a szükséges dokumentum bemutatásával, vagy csatolásával (lakcímkártya). Az új címre történő számla kibocsátása a következő havi számlázáskor érvényesül.

Adatok és levelezési cím változása