Részletfizetés

A részletfizetési megállapodás megkötésére az ügyfélszolgálati irodában személyes megjelenéssel, vagy társaságunk ügyfélkapcsolati partnereinél kerülhet sor.

A részletfizetési megállapodás feltétele, hogy az adós a teljes hátralékos összegének legalább a 20 %-át készpénzben az ügyfélkapcsolati partnereknek, vagy ügyfélszolgálatunk pénztárába (3530 Miskolc, Szemere u. 5.) rendezheti a kamatfizetési kötelezettség vállalása mellett. A fennmaradó tartozására legfeljebb 6 havi törlesztő részletet kaphat. A részletfizetési kötelezettség mellett az Ügyfeleknek folyamatosan, határidőben fizetni kell az esedékes tárgyhavi díjakat is.

 A fizetési megállapodás megszegésével a követelés egy összegben esedékessé válik, és a teljes tartozást 8 napon belül kell megfizetni. Amennyiben nem történik meg a tartozás rendezése, jogi eljárás indítható.

Halasztás

A MIHŐ Kft. azon Ügyfelek esetében ad fizetési halasztást, akik tartozásukat csak egy későbbi időpontban (max. 6 hónap) tudják egy összegben megfizetni (pl. hagyatéki eljárás, válóper befejezéséig, stb.).

 A részletfizetési megállapodás, valamint halasztás a 3530 Miskolc, Szemere u. 5. szám alatt található ügyfélszolgálatunkon köthető.

Személyes felkeresés

Azon Ügyfelek, akik számlájukat bármilyen okból nem tudják határidőre befizetni, lehetőségük van tartozásuk mielőbbi rendezésére oly módon, hogy a MIHŐ Kft. ügyfélkapcsolati partnere személyesen, otthonukban felkeresi és segítséget nyújt a tartozás rendezésének megoldásában.

A részletfizetési megállapodás megkötésére és a díjhátralék azonnali rendezésére a helyszínen lehetőség van. A tartozás rendezése bankkártyás befizetéssel is történhet.

Költségek, kamat

Amennyiben az Ügyfél a számla összegét a fizetési megállapodásban rögzített, vagy a számlán feltüntetett határidőig nem fizeti meg, a távhőszolgáltató felszólítja az Ügyfelet a számlatartozásának kiegyenlítésére.

A késedelmesen fizető Ügyfelet (a számla összegén kívül) a felszólítás és egyéb, követelés behajtással kapcsolatos költségek is terhelik. Ha az Ügyfél vagy a számlavezetéssel megbízott pénzintézet a fizetési határidőig nem egyenlíti ki a számla összegét, a távhőszolgáltató késedelmi kamat felszámítására jogosult.

A kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja a számlán feltüntetett fizetési határidőt követő nap. A kamatfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti. A kamatfizetési kötelezettség záró napja a hátralék kiegyenlítésének napja.

A kamat mértékét a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kell megállapítani, ha a felek a szerződésben ettől eltérően nem rendelkeznek.

Késedelmes fizetés esetén a távhőszolgáltató érvényesíti a Ptk. 6:41. §-ban foglaltakat, és alkalmazza a Ptk. 6:46. § szerinti sorrendet, nevezetesen: „ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt – ha a jogosult eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel - elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni.”