30 napnál nem régebbi tulajdonjogot igazoló dokumentummal be kell jelenteni a változást.

NEM. A távhőszolgáltató a lakóközösségekkel köt közszolgáltatási szerződést a hőellátás mértékére, feltételeire és a szolgáltatás díjának megosztására, valamint a felhasználók közös megbízottjának jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan.

A régi és az új tulajdonosnak a birtokba adást követő 15 napon belül a szolgáltatónak be kell jelenteni írásban, vagy személyesen a felhasználó személyében bekövetkezett változást. A változás igazolására mellékelni kell a szükséges dokumentumokat (adás-vételi, csere, ajándékozási, lakásbérleti szerződés, hagyatéki tárgyalás jegyzőkönyve, stb.) és a birtokbaadás napján leolvasott használati melegvízóra állását.

A lakás tulajdonosa, bérlője, használója, egyéb.

A MIHŐ Kft. lakossági és egyéb felhasználói,valamint külön kezelt intézményi ügyfelek részére bocsát ki számlát.

Számláinkon az igénybevett szolgáltatásnak megfelelő alapdíj és hődíj elszámolás szerepel.

Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és a távhőszolgáltatás igénybevételéért fizetendő, egy légköbméter (lm3), illetve egy megawatt (MW) egységre megállapított éves díj.

Az alapdíj költségösszetevői: A távhőszolgáltató saját hőtermelő létesítményeinek energia költség nélküli működtetési és fenntartási költsége. A távhőszolgáltató hőforrásainak, távvezetékeinek és tartozékainak, valamint az általa üzemeltetett hőközpontjai fűtési célú berendezéseinek, létesítményeinek, szervezetének fenntartási és működési költsége.

A kiválasztott pénzintézetnél kell megadni a távhőszolgáltatási számlában feltüntetett ügyfélazonosítót, a számsor elején található „1" szám nélkül. Az ügyfélazonosító 9, vagy 10 karakterű lehet (pl. 871121321). A megbízást követően a pénzintézet hivatalból értesíti a szolgáltatót a megbízás tényéről, melynek alapján a MIHŐ Kft. az esedékes tárgyhavi díjat a kiválasztott bankhoz küldi teljesítés céljából.

Az alapdíj megfizetésétől mentesülni nem lehet. Amennyiben az épületben radiátoronkénti költségosztás működik, a radiátorszelepek elzárásával a hődij természetesen csökkenthető.

A hődíj részszámla összegét a lakás előző fűtési idényben ténylegesen felhasznált hőmennyiségből számított havi fogyasztás alapján számítjuk ki. Októberben és áprilisban fél-fél havi, novembertől márciusig pedig egész havi részszámlákat küldünk az Ügyfeleknek.

Ha az elszámolást követően folyószámláján túlfizetés mutatkozik, az Ügyfél eltérő kérésének hiányában a távhőszolgáltató

a./ 3 000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetében az összeget az Ügyfél következő havi számlájában számolja el,
b./ 3 000Ft-ot meghaladó összeg esetén a díjfizető fizetési módja szerint a számla kibocsátásától számított 8 napon belül köteles az ügyfélnek visszafizetni.

A szociális ellátások iránti igényeket a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális Osztályán a 3530 Miskolc, Petőfi u. 39. szám alatt lehet benyújtani.

Telefonszám: +36 46 512 700
A lakásfenntartási támogatás október 01 - március 31-ig a havonta fizetendő aktuális távhőszolgáltatási díjakat csökkenti.

Lakossági felhasználók esetén a használati melegvízórák hitelessége 8 év, a beszereléstől számítva. A hitelesség, a hitelesítést jelölő évet követő 8. év utolsó napjáig áll fenn.

Minden épület jellegéhez igazodó fűtési hőfok menetrendet egyedileg kell meghatározni. Ez a fűtési megbízott vagy annak hiányában a közös képviselő együttműködésével valósítható meg. A MIHŐ Kft.-nek a lakóközösségek felé rendeletben előírt hőfoktartási kötelezettsége nincs, a lakások jellemző belső hőmérsékleteire vonatkozó igényt a fűtési megbízottak közvetítik a MIHŐ Kft. felé.