30 napnál nem régebbi tulajdonjogot igazoló dokumentummal be kell jelenteni a változást.

NEM. A távhőszolgáltató a lakóközösségekkel köt közszolgáltatási szerződést a hőellátás mértékére, feltételeire és a szolgáltatás díjának megosztására, valamint a felhasználók közös megbízottjának jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan.

A régi és az új tulajdonosnak a birtokba adást követő 15 napon belül a szolgáltatónak be kell jelenteni írásban, vagy személyesen a felhasználó személyében bekövetkezett változást. A változás igazolására mellékelni kell a szükséges dokumentumokat (adás-vételi, csere, ajándékozási, lakásbérleti szerződés, hagyatéki tárgyalás jegyzőkönyve, stb.) és a birtokbaadás napján leolvasott használati melegvízóra állását.

A lakás tulajdonosa, bérlője, használója, egyéb.

A MIHŐ Kft. lakossági és egyéb felhasználói,valamint külön kezelt intézményi ügyfelek részére bocsát ki számlát.

Számláinkon az igénybevett szolgáltatásnak megfelelő alapdíj és hődíj elszámolás szerepel.

Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és a távhőszolgáltatás igénybevételéért fizetendő, egy légköbméter (lm3), illetve egy megawatt (MW) egységre megállapított éves díj.

Az alapdíj költségösszetevői: A távhőszolgáltató saját hőtermelő létesítményeinek energia költség nélküli működtetési és fenntartási költsége. A távhőszolgáltató hőforrásainak, távvezetékeinek és tartozékainak, valamint az általa üzemeltetett hőközpontjai fűtési célú berendezéseinek, létesítményeinek, szervezetének fenntartási és működési költsége.

A kiválasztott pénzintézetnél kell megadni a távhőszolgáltatási számlában feltüntetett ügyfélazonosítót, a számsor elején található „1" szám nélkül. Az ügyfélazonosító 9, vagy 10 karakterű lehet (pl. 871121321). A megbízást követően a pénzintézet hivatalból értesíti a szolgáltatót a megbízás tényéről, melynek alapján a MIHŐ Kft. az esedékes tárgyhavi díjat a kiválasztott bankhoz küldi teljesítés céljából.

Az alapdíj megfizetésétől mentesülni nem lehet. Amennyiben az épületben radiátoronkénti költségosztás működik, a radiátorszelepek elzárásával a hődij természetesen csökkenthető.

A hődíj részszámla összegét a lakás előző fűtési idényben ténylegesen felhasznált hőmennyiségből számított havi fogyasztás alapján számítjuk ki. Októberben és áprilisban fél-fél havi, novembertől márciusig pedig egész havi részszámlákat küldünk az Ügyfeleknek.

Amennyiben az elszámolást követően a felhasználó folyószámláján túlfizetés mutatkozik, a MIHŐ Kft. abban az esetben intézkedik a visszautalásról, amennyiben a felhasználó erről nyilatkozott.

Nyilatkozat hiányában a következő távhőszolgáltatási számlá(k)ban kerül elszámolásra a túlfizetés összege.

A szociális ellátások iránti igényeket a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális Osztályán a 3530 Miskolc, Petőfi u. 39. szám alatt lehet benyújtani.

Telefonszám: +36 46 512 700
A lakásfenntartási támogatás október 01 - március 31-ig a havonta fizetendő aktuális távhőszolgáltatási díjakat csökkenti.

Lakossági felhasználók esetén a használati melegvízórák hitelessége 8 év, a beszereléstől számítva. A hitelesség, a hitelesítést jelölő évet követő 8. év utolsó napjáig áll fenn.

Minden épület jellegéhez igazodó fűtési hőfok menetrendet egyedileg kell meghatározni. Ez a fűtési megbízott vagy annak hiányában a közös képviselő együttműködésével valósítható meg. A MIHŐ Kft.-nek a lakóközösségek felé rendeletben előírt hőfoktartási kötelezettsége nincs, a lakások jellemző belső hőmérsékleteire vonatkozó igényt a fűtési megbízottak közvetítik a MIHŐ Kft. felé.

A MIHŐ közel 32.500 lakossági- és közel 500 egyéb felhasználó részére nyújt távhő – és használati melegvíz - szolgáltatást.

A távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználók három kategóriába sorolhatók:

 • Lakossági felhasználó,
 • Külön kezelt intézmény (például: Önkormányzati intézmények, óvodák iskolák, kórházak, egyetem stb.)
 • Egyéb felhasználó (azon felhasználók, akik nem lakóépületben, illetve vegyes célú épületben veszik igénybe a távhőszolgáltatást)

A lakossági felhasználók és a külön kezelt intézmények által fizetett távhőszolgáltatási díjat – mint legmagasabb hatósági árat – a Technológiai és Ipari Miniszter rendeletben állapítja meg, és ennél magasabb díjat nem lehet alkalmazni.

A távhőszolgáltatás egyéb felhasználói díjtételeit a hőszolgáltató állapítja meg önköltség számítás alapján.

2022. október 01-től a lakossági felhasználók díjtételei nem változtak. Távhőár támogatásban ezen időponttól már csak a lakossági felhasználók részesülnek.

A rendelet szerint a lakossági felhasználók díjtételei 2022. október 01-től nem változnak, maradnak a 2014. október 01-től érvényes díjtételek:

 • bruttó alapdíj: 285,71 Ft/lm3/év,
 • bruttó hődíj: 2 598,75 Ft/GJ,
 • bruttó vízfelmelegítési díj: 760,20 Ft/m3

2022. október 1-jétől változtak a külön kezelt intézmények hatósági díjtételei:

A technológiai és ipari miniszter rendelete alapján a külön kezelt intézmények esetében:

 • alapdíj: 528,36 Ft/lm3/év + 5% ÁFA - nem változott
 • alapdíj: 15 539 809 Ft/MW/év + 5% ÁFA -  nem változott
 • hődíj: 3 441 Ft/GJ+ 5% ÁFA összegről 30 825 Ft/GJ+ 5% ÁFA összegre emelkedett
 • vízfelmelegítési díj: 999,04 Ft/m3 + 5% ÁFA összegről 7 297,36 Ft/ m3 + 5% ÁFA összegre emelkedett

A nem hatósági áras egyéb felhasználók távhőszolgáltatási hődíja és használati melegvíz felmelegítési díja 2022. november 01-től változott:

 • alapdíj: 528,36 Ft/lm3/év + 5% ÁFA - nem változott
 • alapdíj: 15 539 809 Ft/MW/év + 5% ÁFA -  nem változott
 • hődíj: 3 441 Ft/GJ+ 5% ÁFA összegről Ft/GJ 37 909 Ft/GJ+ 5% ÁFA összegre emelkedett
 • vízfelmelegítési díj: 999,04 Ft/m3 + 5% ÁFA összegről 10 241,91 Ft/ m3 + 5% ÁFA összegre emelkedett

A MIHŐ Kft. honlapján a díjtételek menüpontban: https://miho.hu/dijtetelek

Általánosan a földgáz alapú hőtermelés díjai a 20/2022. (IX.30.) TIM rendelet szerint 50.000 Ft/GJ felettiek, a geotermiából előállított hő ennél jóval kedvezőbb költségű, és ez igaz a biomasszára is.

Miskolcon a rendelet szerint a földgáz alapú hőtermelői díj 50.868 Ft/GJ, a geotermia alapú pedig 3.176 Ft/GJ lett október 01.-től. Alapvetően hőtermelőktől vásárolt energiaportfólió összetétele szerint (geotermia 50 %-os részarányú) alakul ki, a külön kezelt intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák, Önkormányzati intézmények, egészségügyi intézmények) felhasználói önköltségi díjaként a rendeletben kihirdetett ár.

Ez Miskolc esetében a korábbi nettó 3.441 Ft/GJ értékről 30.825 Ft/GJ értékre emelkedett.

A többi megyei jogú városra kitekintve, a külön kezelt intézmények új nettó hődíja:

Budapest 50.526 Ft/GJ
Debrecen 56.197 Ft/GJ
Győr 32.690 Ft/GJ
Miskolc 30.825 Ft/GJ
Kaposvár 59.057 Ft/GJ
Nyíregyháza 59.345 Ft/GJ
Pécs 7.192 Ft/GJ
Szeged 44.811 Ft/GJ

Az adatokat nézve a tisztán földgáz alapú hőtermelésnél a 50 ezer Ft/GJ felett díjtétel az általános, Győrben hasonlóan Miskolchoz a geotermikus hőbetáplálás (és az arány is közel egyező) miatt a két díj azonos nagyságrendű és Miskolcon még a biomassza miatt alacsonyabb, Pécsett a teljes hőtermelés biomassza alapú ezért ennyire eltérően alacsony (a

Amennyiben ideiglenesen nem kívánja igénybe venni a távhőszolgáltatást - a 2022. utolsó negyedévi megemelkedett távhődíjak mellett -, de a későbbiekben a csökkent díjak esetén lehetőséget lát a szolgáltatás újbóli igénybevételére, akkor javasoljuk éljen a távhőszolgáltatás szüneteltetésével, az alapdíjak megfizetése mellett. A szüneteltetés időtartama maximum 1 év lehet, mely további egy évvel meghosszabbítható, írásbeli szerződés módosítással.

A szüneteltetés műszaki feltételeiről társaságunktól kaphat információt az alábbi elérhetőségen: miho@miho.hu e-mail címen.

A távhőszolgáltatás szüneteltetése és a leválás jogszabályi feltételei a honlapunkon: https://miho.hu/tavhoszolgaltatas-szuneteltetesenek-megszuntetesenek-feltetelei

elérhetőek.